Gdzie jestem? Strona główna > Tablica interaktywna Avtek TouchScreen 65 - jak ją obługiwać ?

Tablica interaktywna Avtek TouchScreen 65 - jak ją obługiwać ?

Tablica interaktywna Avtek TouchScreen 65 - jak ją obługiwać ?

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

 

Należy zawsze bezwzględnie stosować się do wymienionych niżej zaleceń eksploatacyjnych i wymogów bezpieczeństwa. Pozwoli to uniknąć niebezpiecznych sytuacji i umożliwi pełne wykorzystanie możliwości nabytego produktu.

 

OSTROŻNIE! NIE OTWIERAĆ – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!

 

OSTROŻNIE: ABY ZMNIEJSZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO OTWIERAĆ OBUDOWY (ANI ZDEJMOWAĆ JEJ TYLNEJ POKRYWY). WEWNĄTRZ URZĄDZENIE BRAK PODZESPOŁÓW PRZEZNACZONYCH DO KONSERWACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. WSZELKIE PRACE SERWISOWE NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI TECHNICZNEMU.

 

Szczeliny i otwory w obudowie urządzenia służą do jego wentylacji. Aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia i nie dopuścić do jego przegrzania:

 

 • Nie wolno zasłaniać szczelin ani otworów w obudowie przez przykrywanie ich tkaniną ani innymi materiałami.
 • Nie wolno zasłaniać szczelin i otworów przez umieszczanie urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie lub innej, podobnej powierzchni.
 • Nie wolno umieszczać tego urządzenia w zabudowie, np. instalując je w regale lub innym meblu, bez zapewnienia mu odpowiednio skutecznej wentylacji.
 • Nie wolno umieszczać tego urządzenia nad grzejnikiem ani nadmuchem gorącego powietrza ani w jego pobliżu. Należy także chronić je przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
 • Nie wolno umieszczać w pobliżu urządzenia źródeł ciepła, np. świec, popielniczek, kadzideł, zbiorników z łatwopalnym gazem ani materiałów wybuchowych.

 

 1. Nie wolno stawiać na urządzeniu naczyń z wodą, gdyż grozi to pożarem i porażeniem prądem.
 2. Nie wolno narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani umieszczać go w pobliżu wody (wanny, umywalki, zlewu; w pralni, wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu itp.). W przypadku kontaktu urządzenia z wodą należy natychmiast odłączyć je od gniazdka zasilającego i niezwłocznie skontaktować się z jego autoryzowanym sprzedawcą.
 3. To urządzenie zawiera baterie. Obowiązujące użytkownika przepisy o ochronie środowiska mogą prawnie zobowiązywać go do odpowiedniej utylizacji baterii. Szczegółowe informacje na temat wymogów w zakresie utylizacji i recyklingu można uzyskać od lokalnych władz samorządowych.
 4. W przypadku burzy, a także wobec dłuższej, planowanej przerwy w użytkowaniu urządzenia, należy odłączyć jego kabel zasilający od gniazdka zasilającego, a także odłączyć od niego kable sygnałowe wszystkich urządzeń peryferyjnych.
 5. Nie wolno pod żadnym pozorem dotykać wewnętrznych elementów urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.
 6. Otwieranie obudowy urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
 7. Otwieranie obudowy urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
 8. Podłączając urządzenie do gniazdka zasilającego należy dopilnować całkowitego wsunięcia bolców wtyczki kabla zasilającego w otwory gniazdka. Niepełne wsunięcie wtyczki w gniazdko grozi pożarem.
 9. Odłączając urządzenie od gniazdka, nie wolno ciągnąć za kabel zasilający. Grozi to jego uszkodzeniem i porażeniem prądem.
 10. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia - w szczególności, jeżeli wytwarza ono dziwne dźwięki lub zapachy - należy je niezwłocznie odłączyć od gniazdka zasilającego i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym.
 11. Urządzenie należy koniecznie odłączyć od gniazdka zasilającego, jeżeli ma ono nie być użytkowane przez dłuższy czas, w szczególności w przypadku dłuższego wyjazdu użytkownika.
 12. Gromadzący się na produkcie kurz może spowodować iskrzenie, rozgrzewanie się i korozję izolacji elektrycznej, co z kolei grozi porażeniem prądem, zwarciem i pożarem.
 13. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem, opierać się o nie ani na nie wspinać. Wszelkie akcesoria (baterie itp.) należy przechowywać w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
 14. Nie wolno instalować urządzenia na podłożu niestabilnym, np. na chybotliwej półce, pochyłej podłodze lub w miejscu narażonym na wibracje.
 15. Nie wolno upuszczać urządzenia ani poddawać go wstrząsom. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy niezwłocznie odłączyć je od gniazdka zasilającego i skontaktować się z serwisem.
 16. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy koniecznie odłączyć je od gniazdka zasilającego.

 

UWAGA !

Nie należy przez dłuższy czas wyświetlać na ekranie tablicy statycznego obrazu, gdyż może to wytworzyć na nim długo utrzymujący się ślad (tzw. obraz widmowy). Zanim ostatecznie zniknie, może on przez dłuższy czas pozostawać widoczny w trakcie pracy tablicy. Trwałość obrazu widmowego zależy od stopnia jego utrwalenia, choć w większości przypadków znika on po ok. 120 minutach ciągłego wyświetlania ruchomego obrazu (w temperaturze pokojowej, a w każdym razie nie niższej niż 10°C). W związku ze specyfiką zastosowanej w tym produkcie technologii TFT, na ekranie tablicy może być widoczne kilka jasnych, ciemnych, czerwonych, zielonych, niebieskich lub migających punktów. To zjawisko normalne, nie stanowiące wady produktu i nie wpływające na działanie wyświetlacza.

 

Zawartość zestawu

Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe elementy.

 

 • Tablica interaktywna: 1 szt. (o wyspecyfikowanych rozmiarach)
 • Kabel HDMI: 1 szt.
 • Kabel VGA: 1 szt.
 • Kabel USB: 1 szt.
 • Przewód zasilający: 1 szt.
 • Tuleje dystansujące: 4 zestawy
 • Szyny montażowe z zestawem śrub: 2 zestawy
 • Pisaki: 2 szt.
 • Pilot z baterią: 1 szt.
 • Instrukcja obsługi: 1 szt.
 • Informacje o gwarancji: 1 szt.

 

Panel złączy

Tablica interaktywna LED Avtek jest wyposażona w znajdujący się na jej lewym boku panel złączy. Zawiera on 5 opisanych niżej gniazd. Są one opisane ikonami widocznymi na przedniej ramie tablicy.

 

 

Gniazdo kabla zasilającego znajduje się na spodzie obudowy tablicy.

 

Przyciski sterujące

Na przednim panelu sterującym tablicy interaktywnej LED Avtek znajduje się 5 opisanych niżej przycisków dotykowych. Niżej przedstawiono także wygląd i funkcje pilota.

 

Przyciski na panelu przednim

 

Pilot

Ważne!
Wyczerpaną baterię pilota należy wymienić na nową, takiego samego typu.

 

Podstawy obsługi tablicy interaktywnej

 

 • Stan gotowości: gdy kabel zasilający urządzenia jest podłączony do gniazdka elektrycznego, tablica interaktywna LED Avtek znajduje się w stanie gotowości i w każdej chwili można ją włączyć.
 • Wyświetlacz tablicy włącza się automatycznie z chwilą podłączenia do niej kabla sygnałowego zewnętrznego źródła sygnału (HDMI lub VGA). Tablica interaktywna LED Avtek automatycznie wykrywa sygnał wejściowy z zewnętrznych źródeł.
 • W przypadku braku otrzymywanego sygnału tablica interaktywna LED Avtek przełącza się do stanu gotowości.
 • Podłącz ekran dotykowy tablicy kablem USB z urządzeniem zewnętrznym. Aby można było korzystać z funkcji sterowania dotykowego, należy połączyć komputer kablem USB ze złączem USB ekranu dotykowego, a następnie włączyć komputer.
 • Jeżeli do tablicy podłączono źródło sygnału wideo VGA, do podłączenia sygnału audio należy użyć wejścia liniowego audio. W przypadku podłączenia źródła sygnału za pomocą kabla HDMI, dźwięk i obraz są przesyłane automatycznie przez złącze HDMI.
 • Po podłączeniu zewnętrznego źródła sygnału (komputera) należy użyć ustawień ekranu na komputerze i jako ekran wybrać w nich tablicę interaktywną LED Avtek.

 

Kalibracja

 

Tablica interaktywna LED Avtek jest skalibrowana fabrycznie i bezpośrednio po rozpakowaniu jest gotowa do użytku bez konieczności przeprowadzania dodatkowej kalibracji przez użytkownika.

 

Jeżeli jednak bieżąca kalibracja okaże się niewystarczająco dokładna (położenie kursora nie będzie dokładnie pokrywać się z punktem dotyku), można skorygować ją samodzielnie, korzystając w tym celu oprogramowania „Optical Touchscreen Control Panel” (do pobrania ze strony AVtek).

 

1. Po zainstalowaniu aplikacji „Optical Touchscreen Control Panel”, uruchom ją, dwukrotnie klikając jej ikonę na Pulpicie.

2. Pojawi się okno aplikacji „Optical Touchscreen Control Panel”.

 

Aplikacja umożliwia przeprowadzenie kalibracji przy użyciu różnej ilości punktów kalibracyjnych, przy czym należy pamiętać, że kalibracja przeprowadzona na większej liczbie punktów będzie dokładniejsza. Kliknięciami zaznacz żądane opcje. Następnie kliknij zastosuj oraz przycisk „OK”.

 

3. Wybrawszy liczbę punktów kalibracyjnych, możesz uruchomić proces kalibracji. W tym celu naciśnij przycisk kalibracji. Pojawi się przedstawiony niżej ekran.

 

4. Dotknij rysikiem (zapewnia większą dokładność niż palec) środka punktu wyświetlonego w lewym górnym narożniku ekranu. Gdy punkt zostanie dotknięty, pośrodku ekranu pojawi się licznik, który odmierzy wartości od 0 do 100. ( 0 / 100 -> 100 / 100 )

Poczekaj, aż licznik osiągnie wartość 100.

 

5. Nie odrywaj rysika od powierzchni ekranu w wyświetlonym punkcie ani nie poruszaj nim po ekranie, dopóki nie pojawi się komunikat informujący o zakończeniu odczytu. Na ekranie tablicy pojawi się wówczas kolejny punkt kalibracyjny. Należy postąpić z nim dokładnie tak samo, jak z opisanym wyżej. Po zakończeniu pomiaru w ostatnim z wyświetlonych punktów, na ekranie pojawi się poniższy komunikat.

 

6. Aby zakończyć procedurę kalibracji, kliknij przycisk „OK”.

7. Zamknij aplikację „Optical Touchscreen Control Panel”.

 

Codzienna konserwacja

 

Środowisko eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas pracy tablicy musi zawierać się w zakresie 10°C - 35°C. W trakcie pracy z tablicą interaktywną LED Avtek należy chronić ją przed wilgocią, wysok temperaturą, ogniem, bezpośrednim nasłonecznieniem i kurzem. Drożne otwory wentylacyjne w obudowie tablicy interaktywnej LED Avtek zapewniają jej bezpieczną pracę, chroniąc ją przed przegrzaniem. Nie wolno ich zakrywać ani w żaden inny sposób uniemożliwiać swobodnego przepływu powietrza przez urządzenie. Należy zachować conajmniej 15-centymetrowy odstęp między tablicą interaktywną a najbliższymi urządzeniami elektrycznymi wytwarzającymi silne pole magnetyczne, np. telewizorem, lodówką lub kolumnami stereo. Nie wolno narażać tablicy na nagłe zmiany temperatur, np. przenosząc ją z zimnego do ciepłego otoczenia. Nagła zmiana temperatury nawet o 10°C może spowodować awarię niektórych jej podzespołów. Nie wolno stawiać urządzenia na nierównej powierzchni.

 

Ostrzeżenie

Nie wolno stawiać na tablicy interaktywnej LED Avtek żadnych ciężkich przedmiotów. Ekran jest niezwykle wrażliwy i może ulec uszkodzeniu. Nie wolno czyścić ekranu przy użyciu silnych środków czyszczących. Nie wolno dotykać jego powierzchni ostrymi przedmiotami.

 

Czyszcząc urządzenie, pamiętaj, że:

Dotykanie szklanej powierzchni ekranu tablicy interaktywnej LED Avtek palcami może spowodować jej zabrudzenie. Przed przystąpieniem do czyszczenia, tablicę należy wyłączyć i odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia powierzchni tablicy wolno używać wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie wolno czyścić ekranu przy użyciu chemicznych środków czystości. Nie wolno bezpośrednio nanosić środków czyszczących na powierzchnię urządzenia.

Najtańsze Monitory Interaktywne w Polsce - sprawdź!

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.