Gdzie jestem? Strona główna > Regulamin

Regulamin

Regulamin dla klientów firmy i sklepu internetowego www.hardwax.pl

hardwax

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM HARDWAX OBOWIĄZUJĄCY od 25.12.2014


§ 1 Postanowienia ogólne

Hardwax.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie hardwax.pl prowadzony przez Business Group Małgorzata Skorzyńska sp. j. (zwaną dalej Business Group) z siedzibą w Warszawie , przy ul. Wspólnej 41/22, wpisaną do KRS pod numerem 0000531619 o numerze REGON : 360189910, numerze NIP: 7010449604, z którą klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym info@hardwax.pl


1. Business Group prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowj dostępnej w domenie hardwax.pl i maila info@hardwax.pl


2. Niniejszy Regulamin zakupów w sklepie internetowm hardwax.pl  (dalej: Regulamin) stanowi integralną cześć Umów Sprzedaży zawieranych przez Klientów ze Sklepem.


3. Treść Regulaminu znajduje się na stronach Sklepu.

4.  Sklep jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.

5. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych.


§ 2 Słowniczek


1. Terminy używane w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą w treści Regulaminu , oznaczają:


Business Group
- firma Business Group Małgorzata Skorzyńska sp. j.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Business Group Małgorzata Skorzyńska sp.j., ul. Wspólna 41/22, 00-519 Warszawa, prowadzony na witrynie internetowej o adresie www http://hardwax.pl, prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i w sposób tradycyjny (po uprzednim zamówieniu towaru);

Konto - konto utworzorzone w hardwax.pl  w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w hardwax.pl

Strona www Sklepu
- witryna internetowa o adresie www http://hardwax.pl;
Produkty - przedmioty znajdujące się w informacji handlowej wskazanej w Sklepie;
Własność Produktu – tytuł własności do Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który  przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia ceny za Produkt, wraz z ewentualną ceną za dostawę Produktu;

Klient – podmiot składający Zamówienia w Sklepie Internetowym, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Zamówienie
– deklaracja woli zakupu Produktu przekazana w sposób umożliwiający Sklepowi: identyfikację Klienta, identyfikację Produktu, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

Umowa Sprzedaży
– umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość  zawarta jest w chwili doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta lub na podany przez niego numer faxu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia; na treść Umowy  składa się treść Zamówienia, Potwierdzenia Realizacji Zamówienia oraz Regulamin.

Potwierdzenie Wpływu Zamówienia – potwierdzenie wpłynięcia do Sklepu zamówienia Klienta, które Klient otrzymuje automatycznie e-mailem po złożeniu Zamówienia w systemie Sklepu Internetowego www.hardwax.pl. W przypadku Zamówienia przesłanego przez Klienta faxem lub mailem Potwierdzenie Wpływu Zamówienia wysyłane jest faxem lub mailem. Potwierdzenia Wpływu stanowi informację o wpływie Zamówienia. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje na podstawie Potwierdzenia Realizacji Zamówienia po jego weryfikacji.

Potwierdzenie Realizacji Zamówienia
– wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Realizacji Zamówienia) lub przesłana Klientowi faxem przez Sklep na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego, przesłana po weryfikacji poprawności i możliwości realizacji Zamówienia.

Prezentacje Produktów - prezentacje Produktów i ich cen znajdujące się na Stronie www Sklepu, stanowiace zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów; ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zmianami).

Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu;

Konsument
- osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 3 Zakładanie Konta, składanie zamówień, cena i płatność

 

1. Klienci  mają możliwość korzystania z hardwax.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące
jego działań w hardwax.pl  (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na hardwax.pl ma charakter bezterminowy.

Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Business Group dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres info@hardwax.pl  zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Business Group jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.


2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w hardwax.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła i danych kontaktowych Klienta.

Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Business Group, której przedmiotem są usługi świadczone przez Business Group, na warunkach określonych w Regulaminie.


3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w hardwax.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z hardwax.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.


4. Wszystkie produkty dostępne w hardwax.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych hardwax.pl są podawane kwocie netto i  brutto (zawierającej podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.
Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

6. W cenach podanych na stronie www zawarte są koszty gospodarowania odpadami.

7. Cena staje się wiążąca dla stron transakcji po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

8. Klienci mogą wybrać następujące sposoby składania Zamówień:

a) zamówienie poprzez system internetowy hardwax.pl ikona "Dodaj do koszyka";

b) zamówienie za pomocą e-maila wysłanego na adres: info@hardwax.pl należy podać dane do FV lub dane osobowe, adres wysyłki i telefon kontaktowy;

c) zamówienie przysłane na fax : 22 853 41 05 - należy podać dane do FV lub dane osobowe, adres wysyłki i telefon kontaktowy;

d) w przypadkach ustalonych indywidualnie inne formy składania zamówień.


9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje Potwierdzenie Wpływu Zamówienia. Brak Potwierdzenia Wpływu Zamówienia oznacza, że Zamówienie nie zostało poprawnie złożone.

W przypadku wystąpienia niejasności danych przesłanych w Zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia. O fakcie tym Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta drogą elektroniczną lub faxem.

Jeżeli do realizacji Zamówienia wymagana jest przedpłata lub zaliczka, przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po wpływie ustalonej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.

10. Zawarcie Umowy Sprzedaży i realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia.

11. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich i spedycyjnych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w biurze handlowym przy Wawelskiej 26, 02-061 Warszawa. Odbiór osobisty produktu może nastąpić po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny odbioru z handlowcem Business Group.  Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Dostawa i transport na stronie hardwax.pl.

12. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Business Group dotycząca zakupu danego produktu w Business Group ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Business Group jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest biuro handlowe Wawelska 26, 02-061 Warszawa.

13. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Business Group, Business Group może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy potwierdzeniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.


14. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny za zamówiony w Business Group produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w biurze handlowym.

b) Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) FV proforma wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Business Group, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c) Płatność na termin dla Klientów z placowek budżetowych lub stałych Klientów posiadających umowy handlowe z Business Group.

15. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Business Group, Business Group zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

16. Czas dostawy produktów wynosi standardowo od 2 do 7 dni i nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do biura handlowego Wawelska 26, 02-061 Warszawa.
O możliwości odebrania zamówionego produktu Business Group informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.


§ 4 Gwarancja, rękojmia i prawo odstąpienia od umowy1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach hardwax.pl.

2. Business Group odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając e-maila na adres info@hardwax.pl.

4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Business Group niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Business Group albo Business Group nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

5. Business Group rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Business Group nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Business Group.


6. Lampy do projektorów zarówno oryginalne , jak i zamienniki mają ściśle określoną żywotność. Gwarancja i rękojmia na lampy obowiązuje przez czas życia lampy wskazany przez producenta.

Gwarancja i żywotność lampy (w zależności od tego który warunek nastąpi wcześniej):

3M - 90 dni / 500 godzin; Acer - 30 dni / 500 godzin; Ask - 90 dni / 500 godzin; Barco - 90 dni / 1000 godzin; BenQ - 1 rok / 500 godzin; Casio - 1 rok / 500 godzin; Christie - 90 dni (czas może ulec zmianie) / 500 godzin; Dell - 90 dni / 500 godzin; Digital Projection - 90 dni / 500 godzin; Eiki - 90 dni / 500 godzin; Epson - 90 dni / 500 godzin; Eyevis - Brak gwarancji; Geha - 90 dni / 500 godzin; Hitachi - 6 miesięcy / 1200 godzin; InFocus - 1 rok / 500 godzin; Jvc - 90 dni / 500 godzin; Kinderman - 90 dni / 500 godzin; Liesegang - 90 dni / 180 godzin; Mitsubishi - 90 dni / 500 godzin; Nec - 90 dni / 500 godzin; Optoma - 6 miesięcy / 1000 godzin; Panasonic - 90 dni / 500 godzin; Projection Design - 90 dni / 500 godzin; Sahara Benelux - 90 dni / 500 godzin; Sanyo - 90 dni / 500 godzin; Seme - 90 dni / 500 godzin; Sharp - 90 dni / 500 godzin; Sim 2 - 6 miesięcy / 500 godzin; Sony - 90 dni / 500 godzin; Smart Bard - 90 dni / 500 godzin; Toshiba - 90 dni / 500 godzin; ViewSonic - 90 dni / 500 godzin; Plus - 6 miesięcy / 1000 godzin.

Zamienniki wszytskich producentów : żywtoność i gwarancja wynosi 6 miesięcy lub 500h w zależności od tego, który warunek nastąpi szybciej.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje zostaja określone poniżej. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.


ZASADY ODSTAPIENIA OD UMOWY :

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobi, zostaną zwrócone  wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, wyłączając koszty dostawy. Aby zrezygnować z zakupu, należy poinformować Business Group o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.


Przesyłkę nadaj na adres:
Business Group Małgorzata Skorzyńska sp. j.
Wawelska 26
02-061 Warszawa

lub inny adres uzgodniony e-mailowo z handlowcem.

UWAGA!


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Business Group Małgorzata Skorzyńska sp. j.
Wawelska 26
02-061 Warszawa

info@hardwax.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................§ 5 Zwrot zużytego sprzętu

1. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Business Group i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres info@hardwax.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Business Group dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do biura handlowego Wawelska 26 02-061 Warszawa na swój koszt.


§ 6 Polityka Ochrony Prywatności i ochrona danych ososbowych

1. Business Group i hardwax.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Business Group i hardwax.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Business Group i hardwax.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Business Group i hardwax.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem hardwax.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w hardwax.pl jest Business Group.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Business Group  oraz hardwax.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach hardwax.pl, a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i potrzebne do realizacji zamówienia.

5. Klienci mogą przeglądać hardwax.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w hardwax.pl
oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Business Group informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez Business Group i hardwax.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z hardwax.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Business Group i hardwax.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Business Group ihardwax.pl  zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Business Group i hardwax.pll zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Business Group i hardwax.pl danych osobowych innemu niż Business Group ihardwax.pl administratorowi danych.

10. Business Group i hardwax.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Business Group i hardwax.pl zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Business Group i hardwax.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Business Group i hardwax.pl lub też gdy Business Group i hardwax.pl uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w hardwax.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. Business Group wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

12. Business Group stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z hardwax.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z hardwax.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


§ 7 Postanowienia końcowe


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu hardwax.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu hardwax.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Podane przez Klientów dane osobowe Business Group zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w
Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Business group wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu relizacji zamówienia, przesłania ofert hanlowych i newslettera, jeżeli wyraził na to zgodę.

3. Business Group może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach hardwax.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Business Group, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w hardwax.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Business Group w ramach hardwax.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM HARDWAX obowiązujące do 24.12.2014

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży w sklepie internetowym HARDWAX (dalej: „Ogólne Warunki Sprzedaży”) stanowią integralną cześć Umów Sprzedaży zawieranych przez Klientów ze Sklepem.

2.    Ogólne Warunki Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia dotyczące zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Produktu, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego.

3.    Treść Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży znajduje się na stronach Sklepu.

4.    Sklep jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.

5.    Korzystanie ze Sklepu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych.


§ 2 Słowniczek

1.    Terminy używane w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Sprzedaży, oznaczają:

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Business Group Małgorzata Skorzyńska, ul. Wspólna 41/22, 00-519 Warszawa, prowadzony na witrynie internetowej o adresie www http://hardwax.pl, prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie oraz w sposób tradycyjny (po uprzednim zamówieniu towaru);

Strona www Sklepu
- witryna internetowa o adresie www http://hardwax.pl;
Produkty - przedmioty znajdujące się w informacji handlowej wskazanej w Sklepie;
Własność Produktu – tytuł własności do Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który  przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia ceny za Produkt, wraz z ewentualną ceną za dostawę Produktu;

Klient – podmiot składający Zamówienia w Sklepie Internetowym, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Zamówienie
– deklaracja woli zakupu Produktu przekazana w sposób umożliwiający Sklepowi: identyfikację Klienta, identyfikację Produktu, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt;

Umowa Sprzedaży
– umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U nr 22, poz. 271 ze zmianami), zawarta w chwili doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta lub na podany przez niego numer faxu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia; na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia, Potwierdzenia Realizacji Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży

Potwierdzenie Wpływu Zamówienia – potwierdzenie wpłynięcia do Sklepu zamówienia Klienta, które Klient otrzymuje automatycznie e-mailem po złożeniu Zamówienia w systemie Sklepu Internetowego www.hardwax.pl. W przypadku Zamówienia przesłanego przez Klienta faxem lub mailem Potwierdzenie Wpływu Zamówienia wysyłane jest faxem lub mailem. Potwierdzenia Wpływu stanowi informację o wpływie Zamówienia. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje na podstawie Potwierdzenia Realizacji Zamówienia po jego weryfikacji;

Potwierdzenie Realizacji Zamówienia
– wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Realizacji Zamówienia) lub przesłana Klientowi faxem przez Sklep na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego, przesłana po weryfikacji poprawności i możliwości realizacji Zamówienia,

Prezentacje Produktów - prezentacje Produktów i ich cen znajdujące się na Stronie www Sklepu, stanowiace zaproszenia Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów; ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zmianami).

Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu;

Konsument
- osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.


§ 3 Cena i płatności


1.    Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych.

2.    Ceny podane na stronie Sklepu są cenami netto i brutto.

3.    W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży do ceny Produktu doliczane są koszty przesłania Produktu Klientowi, zgodnie ze wskazanym przez niego spospobem przesłania produktu. Nie dotyczy to odbioru osobistego Produktu.

4.    W cenach podanych na stronie www zawarte są koszty gospodarowania odpadami.

5.    Cena staje się wiążąca dla stron transakcji po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

6.    Do każdego Zamówienia po skompletowaniu całości asortymentu wystawiana jest faktura VAT lub paragon, przesyłane razem z zamówionym Produktem, Pocztą Polską lub udostępnione do osobistego odbioru.

7.    Klient ma do wyboru 3 sposoby płatności za zamówiony Produkt i jego transport:

a) płatność gotówką za pobraniem przy dostarczeniu paczki firmą kurierską;
b) przelew z góry na konto na podstawie faktury proforma wysłanej pocztą e-mailowa lub faxem;
c) płatność w terminie wskazanym w zawartej przez strony umowie.


§ 4 Zamówienie i jego realizacja


1.    Klienci mogą wybrać następujące sposoby składania Zamówień:

a) zamówienie poprzez system internetowy www.hardwax.pl ikona "Dodaj do koszyka";

b) zamówienie za pomocą e-maila wysłanego na adres: info@hardwax.pl należy podać dane do FV lub dane osobowe, adres wysyłki i telefon kontaktowy;

c) zamówienie przysłane na fax : 22 853 41 05 - należy podać dane do FV lub dane osobowe, adres wysyłki i telefon kontaktowy;

d) w przypadkach ustalonych indywidualnie inne formy składania zamówień.

2.    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje Potwierdzenie Wpływu Zamówienia. Brak Potwierdzenia Wpływu Zamówienia oznacza, że Zamówienie nie zostało poprawnie złożone.

3.    W przypadku wystąpienia niejasności danych przesłanych w Zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia. O fakcie tym Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta drogą elektroniczną lub faxem.

4.    Jeżeli do realizacji Zamówienia wymagana jest przedpłata lub zaliczka, przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po wpływie ustalonej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.

5.    Zawarcie Umowy Sprzedaży i realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia.


§ 5 Pozostałe prawa i obowiązki stron


1.    Własności Produktu oraz wszelkie ryzyka w rozumieniu Kodeksu Cywilnego związane z Własnością Produktu przechodzą na Klienta z chwilą uiszczenia ceny za Produkt, wraz z ewentualną ceną za dostawę Produktu, zgodnie z Potwierdzeniem Realizacji Zamówienia.

2.    Ryzyka związane z posiadaniem Produktu (w tym ryzyko jego utraty lub pogorszenia) przechodzą na Klienta z chwilą odbioru przez niego Produktu.

3.    Klient zobowiązany jest do zachowania aktów staranności, w szczególności w zakresie zbadania stanu i zgodności Produktu po jego otrzymaniu, w zakresie i w sposób przewidzieny przez odpowiednie przepisy prawa.


§ 6 Odbiór albo dostawa Produktu


1.    Sklep wydaje Produkty Klientowi w sposób określony w Zamówieniu i potwierdzony w Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia.

2.    W przypadku odbioru osobistego Sklep wydaje Produkt Klientowi po zapłacie ceny, zgodnie z Umową Sprzedaży.

3.    Klient może odebrać Produkt osobiście albo upoważnić do odbioru Produktu i zapłaty ceny osobę trzecią. Wskazanie takiej osoby może zostać dokonane wraz z Zamówieniem lub osobno pocztą elektroniczną lub faksem z tego samego adresu mailowego, co Zamówienie. 

4.    W informacji o odbiorze przez osobę trzecia należy wskazać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz oznaczenie Zamówienia.

5.    Osoba wydająca Produkt może żądać od osoby odbierającej Produkt okazania dowodu tożsamości lub upoważnienia do odbioru Produktu.

6.    Jeżeli zamawiany Produkt ma być odebrany osobiście w Sklepie, Sklep poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo o możliwym terminie odbioru. Jeżeli Klient nie zgłosi się po zamówiony Produkt, będzie on przechowywany w magazynie Sklepu przez 14 dni.

7.    Przewidywany czas dostawy Produktu, którego odbiór nastąpić ma w miejscu innym, niż Sklep, wynosi 1-2 dni robocze od dnia wysyłki firmą kurierską.
8.    Koszt wysłania Produktu we wskazane przez Klienta miejsce uwzględniony będzie w fakturze.

9.    W przypadku paczek o niestandardowych rozmiarach i wadze powyżej 30 kg koszt transportu uzgadniany jest indywidualnie.

10.    W przypadku przesyłki składającej się z kilku paczek, koszt transportu może ulec zwiększeniu proporcjonalnie do ilości paczek.

§ 7 Gwarancja


1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach hardwax.pl.


2. Lampy do projektorów zarówno oryginalne , jak i zamienniki mają ściśle określoną żywotność. Gwarancja i rękojmia na lampy obowiązuje przez czas życia lampy wskazany przez producenta.


Gwarancja i żywotność lampy (w zależności od tego który warunek nastąpi wcześniej):

3M - 90 dni / 500 godzin; Acer - 30 dni / 500 godzin; Ask - 90 dni / 500 godzin; Barco - 90 dni / 1000 godzin; BenQ - 1 rok / 500 godzin; Casio - 1 rok / 500 godzin; Christie - 90 dni (czas może ulec zmianie) / 500 godzin; Dell - 90 dni / 500 godzin; Digital Projection - 90 dni / 500 godzin; Eiki - 90 dni / 500 godzin; Epson - 90 dni / 500 godzin; Eyevis - Brak gwarancji; Geha - 90 dni / 500 godzin; Hitachi - 6 miesięcy / 1200 godzin; InFocus - 1 rok / 500 godzin; Jvc - 90 dni / 500 godzin; Kinderman - 90 dni / 500 godzin; Liesegang - 90 dni / 180 godzin; Mitsubishi - 90 dni / 500 godzin; Nec - 90 dni / 500 godzin; Optoma - 6 miesięcy / 1000 godzin; Panasonic - 90 dni / 500 godzin; Projection Design - 90 dni / 500 godzin; Sahara Benelux - 90 dni / 500 godzin; Sanyo - 90 dni / 500 godzin; Seme - 90 dni / 500 godzin; Sharp - 90 dni / 500 godzin; Sim 2 - 6 miesięcy / 500 godzin; Sony - 90 dni / 500 godzin; Smart Bard - 90 dni / 500 godzin; Toshiba - 90 dni / 500 godzin; ViewSonic - 90 dni / 500 godzin; Plus - 6 miesięcy / 1000 godzin.


Zamienniki wszytskich producentów : żywtoność i gwarancja wynosi 6 miesięcy lub 500h w zależności od tego, który warunek nastąpi szybciej. Zamienniki marki Genius : żywtoność i gwarancja wynosi 5 miesięcy.


§ 8 Odstąpienie klienta od umowy sprzedaży


1.    Jeżeli okaże się, że Produkt kupiony w Sklepie będzie niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana byłyby niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów. Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy chyba, że niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W powyższych przypadkach sposób postępowania jest ustalany indywidualnie biorąc pod uwagę zapisy zawarte w ustawie.

2.    Konsument, który zawarł w Sklepie umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Produktu (ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami). Należność za zwrócony Produkt zostanie przesłana na konto Klienta zwracającego Produkt.

3.    Dokonując prawa odstąpienia Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się na stronie Sklepu.

4.    W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

5.    W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien dokonać niezwłocznego zwrotu Produktu, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6.     Wraz ze zwrotem Produktu Konsument powinien do niego dołączyć oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem, albo złożone osobiście w Sklepie.

7.    W razie wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Produktu przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Produktu lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe na koszt Klienta. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu, a w tym koszty transportu lub przesyłki Towaru.

8.    Konsument powinien zwrócić Produkt w stanie niepogorszonym, w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał.  Do Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z nim części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu.

9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

10.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.


§ 9 Reklamacje

1.    Reklamacje Klienta zgłoszone na podstawie gwarancji jakości należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sklepu. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca karty gwarancyjnej).

2.    Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta. Informacje podane na stronie Sklepu nie zmieniają warunków gwarancji udzielonej przez gwaranta.

3.    Dowód zakupu Produktu oraz ważna karta gwarancyjna (w przypadku reklamacji kierowanej do gwaranta za pośrednictwem Sklepu) są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sklep reklamacji do rozpatrzenia.

4.    Towar, będący przedmiotem reklamacji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta lub do Sklepu.

5.    Reklamacje Produktu zgłoszone przez Klienta na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zm.) w zakresie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży albo na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rozpatruje Sklep.

6.    Klient otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sklepu.

7.    Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sklep, chyba że Sklep poinformuje Klienta o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w których czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

8.    Postanowienia pkt. 7 powyżej, nie mają zastosowania do reklamacji z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową zgłaszanych przez Klienta będącego Konsumentem. W takim przypadku brak ustosunkowania się przez Sklep do wskazanego w reklamacji żądania Konsumenta w terminie czternastu (14) dni uważa się, że Sklep uznał je za uzasadnione.

9.    Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Klienta zgłoszonej na podstawie gwarancji jakości określony jest w treści dokumentu gwarancyjnego.
10.    Gwarancja jakości nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (w przypadku Umów Sprzedaży zawartych przez Konsumentów), albo rękojmi za wady (w przypadku innych Kupujących).

11.    Zakres, strukturę i warunki wykonywania przez Konsumenta uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zm.), natomiast zakres, strukturę oraz warunki wykonywania przez Klienta, który zawierając odnośną Umowę Sprzedaży nie występował jako Konsument, uprawnień służących mu z tytułu rękojmi za wady określają przepisy Kodeksu cywilnego.

12.    Klient zostanie poinformowany przez Sklep o zakończeniu procesu reklamacyjnego.


§ 10 Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest podmiot wskazany w § 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep w celu przyjmowania Zamówień i realizacji Umów Sprzedaży.

2.    Przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących opiera się na dobrowolności ich podania.

3.    Klient składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przyjęcia Zamówienia i realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji.

4.    Zakres zbieranych danych osobowych Klientów dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

5.    Dane osobowe Klientów nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

6.    Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.    Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia.

8.    Dane osobowe Klientów są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

9.    Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określają przepisy obowiązującego prawa.

10.    W celu zapewnienia skutecznej dostawy zamówień Sklep przekazuje niezbędne dane teleadresowe wybranej przez Klienta firmie kurierskiej.


§ 11 Postanowienia końcowe


1.    Klient kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt (ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495). W celu skorzystania z tego uprawnienia Klient powinien przesłać zużyty sprzęt na adres Wawelska 26, 02-061 Warszawa. Koszt przesłania zużytego sprzętu ponosi Klient.

2.    Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.    Kupujący potwierdza, że udostępniony mu formularz odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

4.    Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 4 grudnia 2012 r.

5.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
Najtańsze Monitory Interaktywne w Polsce - sprawdź!

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.